Asal Renah Bunamo Kuto

A. Renah bernamo Kuto Maru Tinggi Bukit Maninjau laut Air Tarjun Bahampar Batu Tapiannyo

Setelah Syaikh Mangkuto Sati menyawat ijab dengan Puti Salih Manyuto barulah anak jantan bernamo Sangadu Dubalang mengumpulkan anak buah anak kapunakan basarto sahabat saudaronyo didalam katurunan Anak Batino Dalam, dalam payung nan Sakaki dalam pegangan anak jantan sangadu dubalang urang kuto Maru Tinggi Bukit Maninjau Laut untuk duduk basamo kato dalam mufakat supayo mak nyo nyato syarak mak nyo terang undang-undang mak nyo satu didalam sati dengan karamat payung nan sakaki.

Kemudian sesudah itu barakato Puti Suri Alam baraganto ria urang cerdik biong pari ” Wahai Anak batino dalam marilah kito busamo mengangkat sumpah buat dengan janji untuk mendirikan Karjen Sati lagi kuramat kepada naka jantan kito bernamo sungadu dubalang untuk memimpin kito anak bationo dalam anak buah anak kapunakan untuk berkato dulu sepatah berjalan dulu silangkah didalam karjen kito urang Maru Tinggi Bukit Maninjau Laut

 

B. Inilah sumpah dengan sati lagi dengan kuramat dari anak batino dalam urang maru tinggi bukit Maninjau

Tatkalo lah mulek ayi di pamuluh ketu kato dimufakat didalam duduk dingen busamo didalm kato dingen sati dari anak batino dalam urang Kuto maru Tinggi. Setelah kato lah mti menggan lah putuh baru anak batino dalam yang bernamo Suri Alam Baraganto Ria tegak berdiri memangkukan mangkuk dingen bungo kato dingen sati sumpah buat dingen janji memegangkan titah dingen sati duduk tertib kato dingen sopan duduk basilo diatas panganjung nan sati berkato dulu sepatah berjalan dulu selangkah dio memakai Keris Nan Sati ulunyo baracipang tigo tando Tigo Luhah:

Sesudah itu baruah Anak batino dalam yang bernamo Puti Baik Pangaman kato menyembah sujud dengan dipuji kapado Anak Jantan kami yang bernamo Sangadu Dubalang untuk dapat tuah tibo rumah keramat Karjen Sati kecik lah bunamo gedanglah bugela. Mako tegalah besi Puti besi memegangkan tapih dengan lueh pedang dengan tilanjang memimpin rajo dalam karjen salah masuk membari bunuh salah dawah memberi pauk disitulah mati idak dibangun luko idak dipampeh menurut undang-undang karjen kito dari dulu sampai sekarang : yang bernamo “NINEK AJO”

 

C. Inilah asal Tigo luhah Kuto Maru Tinggi maninjau bukit maninjau laut

1. Luhah anak Batino dalam dio bunamo “Luhah gambalo sembah”

2. Luhah Anak Jantan dio Bunamo “lulah simpan bumi”

3. Luhah Nan Mudo dio bunamo “luhah turunan atau luhah baru”

 

 

Makan Luhah

1) Luhah gambalo sembah artinyo =adat

Sembah artinyo = sati

2) Luhah simpan artinyo = syarak

Bumi artinyo = sati

3) Luhah Nan mudo artinyo = baru

Baru artinyo = keturunan

a. Gambalo sembah, memegangkan adat dengan teliti kato dengan meti tabuh dengan keramat orang cerdik biong pari pandai menangkap kato rajo, punyuwab kato dawah tibo dari mudik dengan diilie dari lembak dingen didarat panyusun adat kuto nan kampung silang dipatut renggang dipadu

b. Luhah simpan bumi, memegangkan kato dalam syarak berpedoman al-Qur’an kitabullah, sunnah Nabi dingen rasul kalu menghukum dingen adil menimbang samo rato sah dige batal salah pakai tetap keno hukum salah dalam syarak tetap ditaubat nyato diareh terang dialam menurut adat karjen kito ari dulu sampai sekarang syah kato syarak betul kato adat sesuai kato undang-undang

c. Nan mudo, memegangkan undang-undang dingen ico pakai kato dalam karjen cermin tidak kabur, lantak idak guyang salah pauk membari pampeh salah bunuh memberi bangun duso tobat salah menurut ico pakai tetap barutang namun hukum adat tetap ditempuh diyo memegang undang karjen karamantan nan bajilo-jilo

d. Suri alam baraganto ria, urang cerdik biyong pari berkato adat dingen taliti katonyo jleh panyusun kampung dingen kato panyusun karjen dingan alam diolah gedang memberi namo kcik lah bunamo gedang lah bugela panyawob kati dili dimudik kudarat dingen dilembak kato dingen mati menggan nyu putuh tabuh dingen kuramat kato selesai dawah muradam

e. Puti baik, kato nyo lunak pengaman kato dalam kampung bengih muredam dawah berhenti hatino baik pandangannyo senyum mendingkan kampung serto laman. Dio gedang dalam sembah, sembah sujud puji tibo kecik bunamo gedang lah bugela gawelah sudah karjolah selesai ayam bakukuk hari siang

f. Ninik besi, diangkat sumpah memegangkan dubalang rajo didalam karjen nan sati kuto maru tinggi bukit maninjau laut * urang yang tahu yang urang kalua dingan masuk mendah atau musuh kalu kecik idak bunamo gedang idak bugela disitulah luko idak bupampeh mati idak bubangun * menurutadat ico pakai kito dalam Karjen kito dari dulu sampai sekarang* diyo manunggu lawang rajo urang pamarah lagi pangeteh didal undang Karjen”

Barulah diangkat sumpah nan sati kato nan kuramat kepado Mangku Malano Batuah menjadi mangku rajo tuo untuk melaksanakan titah rajo nan surang didalam karjen Kuto Maru Tinggi Maninjau laut

Mangku rajo tuo ialah melaksanakan titah rajo nan surang memegangkan cerpuk nan sati kato dengan kuramat berkato dulu sepatah berjalan dulu selangkah menyampaikan perintah rajo nan surang yang bernamo ninek ajo didalam kurungan rumah nan sati dalam naungan payung nan sakaki karjen nan kuramat.

Cerpuk lah berbunyi perintah lah jatuh kepado kampung lah batua luhah nan didalam luhah nan batigo serto anak batino dalam anak buah anak kamanakn. Kalu jauh mintah dijeput kalu dekat mintak diimabu namun perintah tetap digawekan dengan memangkan cerpuk dengan sati suaru nyaring berjalan maringan kaki barakato suaro nyaring tepuk berbunyi nyo sati untuk memanggin kampung nan batuo luhah nan panghulu nan batigo didalam urang kuto maru tinggi bukit maninjau laut.

 

D. Inilah pegangan kaduduk sigumi yang batujuh delapan mangku rajo tuo didalam rumah nan tigo ruang didalam karjen

Selain sigumi yang tujuh delapan mangku rajo tuo tidak bulih duduk mendamping rajo nan surang sebagbn dingen karno urang yang dalapan ini sedangn mendengar umanah dingen titahnyo, mamimpin rajo didalam duduk nan basilo diatas panganjung nan tinggi lapik nan karamat didalam rumah karjen tinggi maru tinggi bukit maninjau laut

Sigumi nan tujuh dalapan mangku raji tu duduk samo rendah tegak samo tinggi titah kerjonyo nan barlain-lain

1. Sigumi Setio-Setio; memegangkan rumah nan sati panganjung nan karamat dengan duduk barasilo mengadap asap mambumbung kamanyan nan babaun manulak bala dili dingen dimudik kudarat dingan dilembak yang tacurek dari langnit yang tabangkah dari bumi

2. Mangku Rajo Tuo memegangkan cerpuk dingen sati bunyi nyo dingen kuramat suaro dingan nyaring mamanggin mendah dingen jauh mengimbau yang dekat tegak sapanjang jalan mangingat anak buah anak punakan didalom luhah nan tigo. Manjalankan parintah dari rajo

3. Sigumi Kudrat memagangkan titah rajo menghatkan kato sigumi nan tujuh delapan mangku rajo saayun baknyo pedang satating baknyo keris didalam lapang nan bakampung sati dingen kuramat didalam rumah ruangan Rajo

makolah jatuh titah rajo kapado sigumi Kudhat memagangkan kersi satu ulu yang baracipang tigo tando tigo luhah kuto maru Tinggi Bukit Maninjau laut

Tatkalo duduk penghulu nan batigo didal tigo luhah di rumah Rajo nan surang barulah sigumi kudrat duduk mendamping dingen penghulu nan batigo membau titah dingen sati

4. Sigumi Tanah Jambi Mamagangkan Kato Dingan Sati gawe dingan kuramat. Dialah dulu sepath membuat undang dingan titak kepada sigumi nan tujuh delapang mangku rajo tuo mano yang dulu tetap dulu mano kadian tetap kadian. Setalah mulek ayi dipamuluh lah keto kato dalam mufakat barulah undang ini dikhat oleh sigumi kudhrat.

5. Sigumi Tanah Mendapo memagangkan syarak dingen tarang lek dingan nyato yang membunuh kaki empat di pasugu rajo sapat idak bulih diulang namun lek tetap dilangsung idak bubreh atah dikisai idak bakayu dijanjang di angkah namun lek tetap di gawe

6. Sigumi Tanah Napuro memegangkan lek dinge ramai barkato dingen jleh manjalankankan titah digan sati lek dingan tari bunyi gung dingen kuramat menyampaikan titah dari rajo kepada naka buah anak kamanakan didalam luhan nan batigo

7. Sigumi Tuo manuokan gawe dingan karjetnyo mangintung limau dingan mangalatnyo manghitung urang dingan namonyo salah masuk tetap ditimo salah di buo ttap bugela.

8. Sigumi Dubalang Bungsu memagangkan dubalang rajo urang yang tahu masuk dingan kalua namo dengan gla musuh dingen mendah. Menyangu lawang pintu Rajo salah masuk membari bunuh salah manuduh membari pauk disitu luko idak bapampeh mati idak babangun manurut undang-undang rajo ktio dari dulu sampai sekarang.kalu dio turun mendaping rajo dio duduk barmato jalang mangingat rajo sedang basilo

 

E. Inilah sumpah sati dengan kuramat dari ninik ajo kapado katarunanyo sigumi nan tujuh delapan mangku rajo tuo.

 

Wahai anak saudara kaganbaran aku ingatkan sumpah nan sati buat janji kito nak duduk basamo rendah tegak samo tinggi menyryk samo bungkuk tarjun samo patah namun titah gawe barlain-lain. Kaduduk kanti janga diduduk gawe kanti janga di kacau kaduduk kito sudah tentu dari dulu sampai sekarang. Kalu bakato mangulung lidah mangukum tidak adil barakato duwo alamat badan rusak binaso sparti karakap tumbuh dibatu kadateh tidak bapucuk kabwah tidak bu aka di tengah jarum kumbang anak buah hilang paduman distiu adat rusak binaso inilah tando tunggu narako

 

Inilah tertib duduk pegangan urang masing-masing duduk samo rendah tegak samo tinggi gawe karjo berlain-lain urang kuto maru tinggi maninjau laut

 

DUDUK YANG KADUWA

Barulah namo Kuto Maru Tinggi Maninjau Laut menjadi KUTO PAYUNG SEMURUP TINGGI

Kuto artinyo renah

Payung artinyo rajo nan surang

Semurup artinyo dusun

Tinggi artinyo sati

DUSUN ASAL DUWA BAGI

 

1) Dusun gedang

(dusun anak jantan) 2) Dusun Balai

(dusun anak batino dalam)

 

Kuto asal keturunan

1) Koto mudik ;

2) Koto tengah

3) Koto datuk ;

4) Koto cayo;

6) Koto dua

7) Koto dayir

Duwa Dusun Inilah Kuto Dingen Enam

 

MAKAN LUHAH NAN BATIGO

 

Namo luhah Namo depati Ico pakainyo

1. Luhah anak batino dalam

Depati kepalo sembah Memegangkan adat dingan teliti tabuh digan kuramat

2. Luhah anak jantan

Depati simpan bumi Memegangkan syarak dingen terang masjik dengan mamuncak

3. Luhah anak keturunan Depati mudo Memegangkan lapangan dingeh luweh, karamantang dingan bujilo

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: